ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

Terms and condition

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ www.etacha.co บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับในข้ออกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โดยปราศจากข้อแม้หรือข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนดรวมทั้งเงื่อนไขเมื่อใดก็ได้ และการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการประกาศลงในเว็บไซต์ หากท่านไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาหยุดการใช้งานเว็บไซต์นี้

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

        เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงเครื่องหมายการค้า ข้อความ กราฟฟิก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว โลโก้ ไอคอนปุ่ม ภาพประกอบ คลิปวีดีโอ และการรวบรวมและเรียบเรียงที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก แปล หรือแจกจ่าย ข้อมูล และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ ก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

การไม่รับรองข้อมูล

        บริษัทฯ ไม่รับรองถึงความถูกต้องครบถ้วน ความทันสมัย ความเหมาะสมกับกาลเวลาและวัตถุประสงค์ การปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ความสามารถนำไปใช้งานได้ และความน่าเชื่อถือของข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของท่านในการพิจารณา วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ด้วยตนเอง

ข้อจำกัดเรื่องความรับผิดชอบ

        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเนื้อหาข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงเรื่องการที่ระบบไม่สามารถทำงานได้ ความผิดพลาด การทำงานไม่ครบถ้วน การสะดุด ความบกพร่อง ความล่าช้าในการทำงานหรือการส่งข้อมูล ไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์ สายสัญญาณล่ม หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ การใช้งานถือว่า ผู้ใช้บริการยอมรับสิ่งเหล่านี้

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

        เว็บไซต์นี้ อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม รวมถึงการเชื่อมโยงเว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น บริษัทฯ มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือดาวน์โหลดข้อมูลหรือซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น และยอมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าวแต่อย่างใด

กฎหมายใช้บังคับ

        ข้อกำหนดและเงื่อนการใช้เว็บไซต์นี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยและศาลไทยโดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน

Product added!
The product is already in the wishlist!
Removed from Wishlist

Shopping cart

close